fbinstain
eu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, tel. +48 61 271 10 00, adres e-mail: info@cdv.pl.    

2.     Collegium DaVinci wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym możecie się Państwo kontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt adres e-mail: iod@cdv.pl.

3.    Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

a.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.     art. 6 ust. 1lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c.      art. 6 ust. 1lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d.     art. 6 ust. 1lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4.     Jeżeli udzieliliście Państwo stosownych zgód dotyczących działań marketingowych
i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Państwa zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę
na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.

6.     Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.

7.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

9.    Posiadają Państwo prawo do:

a.    sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

b.    żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

c.     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

d.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

10.  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.

11.  Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem
na temat oferowanych usług. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Okres ten wynosi 5 lat. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć ten okres. Po upływie wyżej wymienionego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.

13.  Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją celów marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub
do momentu złożenia żądania usunięcia danych.

14.  Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo skorzystać z prawa złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).